FACULTY MEMBERS

Professor

Name Affiliation Room
Takuzo Aida
+81-3-5841-7251
School of Engineering -
Akimitsu Okamoto
+81-3-5841-8701
School of Engineering 5-722
Takashi Kato
+81-3-5841-7440
School of Engineering 3-9A01
Takamasa Sakai
+81-3-5841-6947
School of Engineering 3-9A05
Shinsuke Sando
+81-3-5841-6978
School of Engineering 3-8A06
Tsutomu Suzuki
+81-70-1535-1488
School of Engineering 3-7A07
Kyoko Nozaki
+81-3-5841-7261
School of Engineering 3-8A01
Kouhei Tsumoto
+81-3-5449-5316
School of Engineering 5-622
Daisuke Kawaguchi
(project)

+81-3-5841-6500
School of Engineering 9-501
Hiroshi Nishimasu
+81-3-5452-5351
RCAST -
Kazuaki Kudo
+81-3-5452-6357
IIS -
Naoko Yoshie
+81-3-5452-6309
IIS -
Hirohiko Houjou
+81-3-5452-6367
IIS -

Associate Professor

Name Affiliation Room
Yoshimitsu Itoh
+81-3-5841-8801
School of Engineering 5-337
Takanori Iwasaki
+81-3-5841-7262
School of Engineering 3-8A02
Kousuke Tsuchiya
+81-3-5841-1899
School of Engineering 3-9A06
Yusuke Hirabayashi
+81-3-5841-7281
School of Engineering 5-705
Kunihiko Morihiro
+81-3-5841-8702
School of Engineering 5-722
Satoru Nagatoishi
+81-3-6409-2126
School of Engineering -
Naoyuki Sakumichi
(project)

+81-3-5841-1899
School of Engineering 3-9A06
Tsuyoshi Osawa
+81-3-5452-5025
RCAST -
Keitaro Yamashita

+81-3-5452-5351
RCAST -
Yoshiho Ikeuchi
+81-3-5452-6330
IIS -
Tsuyoshi Minami
+81-3-5452-6364
IIS -

Lecturer

Name Affiliation Room
Asuteka Nagao
+81-3-5841-1260
School of Engineering 3-7A08
Jumpei Morimoto
+81-3-5841-7327
School of Engineering 3-8B02
Makoto Nakakido
+81-3-6409-2129
School of Engineering 5-630
Takayuki Miki
(project)

+81-3-5841-4369
School of Engineering -
Kotaro Tsuboyama
+81-3-5452-6333
IIS -
Shintaro Nakagawa
+81-3-5452-6310
IIS -

Assistant Professor

Name Affiliation Room
Shohei Ishikawa

+81-3-5841-1899
School of Engineering 3-9A06
Junya Uchida
+81-3-5841-7306
School of Engineering 3-9A02
Takayuki Ohira
+81-3-5841-1260
School of Engineering 3-7A08
Yutaro Saito
+81-3-5841-8902
School of Engineering 3-8A07
Takeshi Sakamoto
+81-3-5841-7306
School of Engineering 3-9A02
Masafumi Tsuboi
+81-3-5841-7281
School of Engineering 5-705
Masahiro Hiraizumi
+81-3-5452-5351
School of Engineering -
Takafumi Furuhata
+81-3-5841-6536
School of Engineering 5-713
Ryo Matsunaga
+81-3-6409-2129
School of Engineering 5-629
Xiongjie Jin
+81-3-5841-7264
School of Engineering 3-8A02
Shinichiro Akichika
(project)

+81-3-5841-1260
School of Engineering 3-7A08
Kensuke Ishiguro
(project)

+81-3-5841-1260
School of Engineering 3-7A08
Yasuhide Iwanaga
(project)

+81-3-5841-1899
School of Engineering 3-9A06
Masafumi Sugiyama
(project)

+81-3-5841-6500
School of Engineering 9-501
Nobuhiko Mitoma
(project)

+81-4-8467-8061
School of Engineering -
Hubiao Huang
(project)

+81-4-8467-8061
School of Engineering -
Sho Aki
(project)

+81-3-5452-5025
RCAST -
Akihiro Sakama
IIS -